Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Võ Huân
1.  Nicholas 14,382,982
2.  zNobito 12,714,071
3.  zNick 10,875,394
4.  Macaron 10,513,510
5.  0ochienbinh0o 9,570,751
6.  QuyKiepSau 7,704,636
7.  ch3mzietlanghe 7,544,245
8.  CungCui 7,356,665
9.  Maye 7,232,109
10.  zNo01 7,001,474