Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Võ Huân
1.  Hawkeye 11,469,291
2.  zNobito 9,795,744
3.  Darcy 8,650,007
4.  VanTin 7,554,440
5.  DieuYenVT 7,546,052
6.  QuyKienSau 7,202,741
7.  Maye 7,002,813
8.  CungCui 6,750,970
9.  0ochienbinh0o 6,474,388
10.  TieuTam 6,385,881