Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Cấp Chuyển Sinh
1.  CungCui 184 Chuyển sinh 6
2.  DucAnh 184 Chuyển sinh 6
3.  DieuYenCui 184 Chuyển sinh 6
4.  BigDaDDy 184 Chuyển sinh 6
5.  Avie 183 Chuyển sinh 6
6.  White 183 Chuyển sinh 6
7.  Amee 183 Chuyển sinh 6
8.  Hawkeye 180 Chuyển sinh 6
9.  QuyKienSau 177 Chuyển sinh 6
10.  ChienThan 177 Chuyển sinh 6