Chọn cụm máy chủ:
# Tên Nhân Vật Cấp Chuyển Sinh
1.  DucAnh 185 Chuyển sinh 8
2.  Hawkeye 184 Chuyển sinh 8
3.  KiemCui 184 Chuyển sinh 8
4.  CungCui 184 Chuyển sinh 8
5.  White 183 Chuyển sinh 8
6.  Avie 182 Chuyển sinh 8
7.  BigDaDDy 182 Chuyển sinh 8
8.  Amee 182 Chuyển sinh 8
9.  QuyKienSau 181 Chuyển sinh 8
10.  Darcy 176 Chuyển sinh 8