Lệnh xóa Pill Vật Phẩm
!delpillthang AutoOffline Treo Auto Offline
!delpillthang BaHoangChiTon Bá hoàng chí tôn (30 ngày)
!delpillthang VoHoangChiTon Võ hoàng chí tôn (30 ngày)
!delpillthang ChuyenSinh1 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 1]
!delpillthang ChuyenSinh2 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 2]
!delpillthang ChuyenSinh3 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 3]
!delpillthang ChuyenSinh4 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 4]
!delpillthang ChuyenSinh5 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 5]
!delpillthang ChuyenSinh6 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 6]
!delpillthang ChuyenSinh7 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 7]
!delpillthang ChuyenSinh8 Hiệu ứng [Chuyển Sinh 8]
!delpillthang KyDuyen Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên]
!delpillthang PhucCuu Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu]
!delpillthang HonNguyen Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên]
!delpillthang HoThe Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể]
!delpillthang PhanNo Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ]
!delpillthang NuocThanhExp1gio Nước thánh Exp(1 giờ)
!delpillthang NuocThanhExp1ngay Nước Thánh Exp (1 ngày)
!delpillthang NuocThanhExp3ngay Nước Thánh Exp (3 ngày)
!delpillthang NuocThanhExp7ngay Nước Thánh Exp (7 ngày)