STT Vật Phẩm Trạng Thái
Điểm danh | 1 ngày Ngũ Sắc Thần Đan Khóa
Điểm danh | 2 ngày Thái Cực Thần Đơn Khóa
Điểm danh | 3 ngày Nước thánh Exp(1 Giờ) Khóa
Điểm danh | 4 ngày Long Lân Hộ Thể Đan (1) Khóa
Điểm danh | 5 ngày Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan (1) Khóa
Điểm danh | 6 ngày Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Khóa
Điểm danh | 7 ngày Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) Khóa