Quản Lý Tài Khoản

Server : HKGH.VN    

Hướng dẫn Cách Mua Vật Phẩm:
Vào game gõ lệnh Ví dụ: !mua 4 40
[!mua là lệnh | 4 là mã số vật phẩm | 40 là số lượng]

Lệnh mua
Ảnh
Tên vật phẩm
Giá
Thông tin vật phẩm
Thời hạn
!mua 10
Phiếu đổi (10 Cash)
10 @Cash
 Bạn sẽ nhận được +10 Cash
Nhấn chuột phải để sử dụng
V.viễn
!mua 11
Phiếu đổi (50 Cash)
50 @Cash
  Bạn sẽ nhận được +50 Cash
Nhấn chuột phải để sử dụng
V.viễn
!mua 12
Phiếu đổi (100 Cash)
100 @Cash
  Bạn sẽ nhận được +100 Cash
Nhấn chuột phải để sử dụng
V.viễn
!mua 13
Phiếu đổi (500 Cash)
500 @Cash
  Bạn sẽ nhận được +500 Cash
Nhấn chuột phải để sử dụng
V.viễn
!mua 14
Phiếu đổi (1000 Cash)
1,000 @Cash
  Bạn sẽ nhận được +1000 Cash
Nhấn chuột phải để sử dụng
V.viễn

STATUS SERVER
N/A
PLAYER ONLINE
N/A
ACCOUNT ID
N/A