# Ảnh Tên Vật Phẩm Thông Tin Type
Điểm danh
1 ngày
Ngũ Sắc Thần Đan Khi sử dụng +10% công lực, phòng thủ 10%,+12 công lực, +12 phòng thủ,+300 sinh mệnh
(Sử dụng 1 lần kéo dài 1 giờ)
Khóa
Điểm danh
2 ngày
Thái Cực Thần Đơn Khóa
Điểm danh
3 ngày
Nước thánh Exp(1 Giờ) Khóa
Điểm danh
4 ngày
Long Lân Hộ Thể Đan (1) Khóa
Điểm danh
5 ngày
Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan (1) Khóa
Điểm danh
6 ngày
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Khóa
Điểm danh
7 ngày
Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) Khóa